Ochrana osobních údajů

Privacy Policy

Základní Informace

Respektujeme soukromí osob a ctíme ochranu osobních údajů

Česká Neonatologická Společnost („Společnost„) si přeje prostřednictvím tohoto sdělení informovat lékaře, či další subjekty o tom, jak Společnost při své činnosti nakládá s jejich osobními údaji, zejména jaké údaje jsou zpracovávány a k jakým účelům. Společnost upozorňuje, že v postavení subjektů údajů jsou pouze fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány (dále jen „subjekty údajů“).

Má-li lékař, či jiný subjekt údajů jakékoliv dotazy týkající se tohoto sdělení či týkající se shromažďování, zpracování a ochrany jeho osobních údajů, může kontaktovat Společnost na e-mailové adrese info@cneos.cz nebo na korespondenční adrese sídla Společnosti.

Zpracovávané osobní údaje a účel zpracování

Poskytnuté a případně později vzniklé osobní údaje jsou zpracovány a použity pouze v souladu s účelem stanoveným v tomto informačním sdělení o zpracování a ochraně osobních údajů.

Návštěvníci webových stránek

Návštěvníci těchto webových stránek („Návštěvníci“) nemusí v případě, že chtějí tyto webové stránky využít, zadávat žádné osobní údaje. Rozhodnou-li se návštěvníci dobrovolně vložit své osobní údaje, pak webové stránky shromažďují vložené osobní údaje. Společnost tyto údaje využije pouze k účelům uvedeným tam, kde byly osobní údaje poskytnuty. Je-li to v zájmu návštěvníků Společnosti, smí použít uvedené informace k tomu, aby se s návštěvníky spojila či k dokonalejšímu zjištění potřeb návštěvníků a následnému zlepšení služeb Společnosti.

Členové portálu ČNeoS

Společnost zpracovává osobní údaje registrovaných členů („Členové„) webových stránek primárně za účelem a v souvislosti s poskytováním svých služeb (evidence v systému Společnosti, elektronická korespondence), případně za účelem plnění souvisejících zákonných povinností. Výše uvedené zpracování osobních údajů je oprávněným zájmem Společnosti. Pro tyto účely Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní údaje, a příp. další relevantní data.

Společnost dále osobní údaje o členech shromažďuje a zpracovává pro potřeby účasti na kongresu, konferenci, výjezdním zasedání či na jiné akci pořádané Společností. V případě zpracování osobních údajů pro potřeby akcí probíhá zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného pro tento účel jednotlivými členy. Pro výše uvedený účel Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu dle uděleného souhlasu (zejména jméno a příjmení, relevantní kontaktní údaje aj.).

Cookies

Tyto webové stránky využívají soubory cookie, aby webové stránky přizpůsobily potřebám svých návštěvníků. Cookie je textový soubor/kód, který webové stránky uloží na pevný disk návštěvníků při vstupu na tyto webové stránky. Soubor cookie obecně obsahuje název domény, ze které byl odesílán soubor cookie, informace o věku souboru cookie a alfanumerický identifikátor. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na webových stránkách či umožňuje přesnější analýzu jejich využití. Tyto webové stránky/server mohou kupříkladu vytvořit soubor cookie, díky kterému nebudou návštěvníci muset při návštěvě těchto webových stránek opakovaně zadávat heslo či jinou informaci. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie nebudou shromažďovat osobně určitelné identifikační údaje. Informace uložené v souborech cookies Společnost nepoužívá k identifikaci návštěvníků a ani nejsou kombinovány s jinými osobními údaji, které by mohly být poskytnuty Společnosti samotnými návštěvníky. Návštěvníci mohou nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory/cookie buď přijímal nebo odmítal. Pokud se rozhodnou je odmítat, nebudou však moci plně využít interaktivní prvky, které tyto webové stránky obsahují.

Dodavatelé

Spolupracuje-li Společnost za účelem provozování své činnosti s dodavateli, pak v této souvislosti dochází ke zpracování poskytnutých či později vzniklých osobních údajů dodavatelů (fyzických osob) a zástupců dodavatelů, a to pouze za účelem řádného plnění smluv s dodavateli a plnění souvisejících zákonných povinností coby klienta a daňového subjektu. Osobní údaje zpracovávané u dodavatelů a jejich zástupců zahrnují zejména jejich jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa), a u dodavatelů dále datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu sídla, IČO, DIČ, čísla bankovních účtů a údaje o přijatém a poskytnutém plnění.

Obecné poznámky

Společnost nezpracovává citlivé osobní údaje tj. údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a dále genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Další Informace

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů berou na vědomí, že poskytnutí osobních údajů Společnosti je dobrovolné, nicméně je zpravidla nezbytné pro výše uvedené účely. V případě neposkytnutí osobních údajů není možné příslušnou činnost Společnosti pro subjekt údajů realizovat. Subjektům údajů náleží ohledně jejich osobních údajů následující práva:

 • právo přístupu k jejich osobním údajům a právo získat informace o zpracování jejich osobních údajů, které nevyplývají z tohoto informačního sdělení;
 • právo od Společnosti coby správce osobních údajů požadovat, aby:
  – opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje;
  – vymazala osobní údaje ve stanovených případech, např. z důvodu, že byly zpracovávány v rozporu s právními předpisy nebo již nejsou pro Společnost potřebné;
  – omezila zpracování osobních údajů subjektu údajů (tj. aby Společnost v zásadě pouze osobní údaje uchovávala a je jinak nezpracovávala) ve stanovených případech, tj. z důvodu, že byly zpracovávány v rozporu s právními předpisy, nebo namítá-li subjekt údajů jejich nepřesnost, či nepotřebuje-li je Společnost, ale subjekt údajů je požaduje;
 • právo na přenositelnost osobních údajů, které subjekty údajů Společnosti poskytly a které Společnost zpracovává automatizovaně, tedy na získání těchto osobních údajů, příp. jejich předání dalšímu správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, např. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, zjistí-li nebo domnívají-li se, že zpracování jejich osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy;
 • v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, právo tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž je dotčena zákonnost dřívějšího zpracování provedeného před odvoláním souhlasu;
 • v případě zpracování osobních údajů z titulu oprávněných zájmů Společnosti právo namítat takové zpracování.

Pro uplatnění veškerých výše uvedených práv, jakož i v případě jakýchkoliv otázek a stížností týkajících se zpracování osobních údajů, mohou subjekty údajů kontaktovat Společnost na e-mailové adrese info@cneos.cz nebo na korespondenční adrese sídla Společnosti.

Cookies

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí (Zákon č101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými Společností (dále jen “provozovatel”). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které v našich stránkách odkazujeme. Pokud máte otázky týkající se shromažďování, zpracování nebo využívání osobních údajů, jakož i zveřejnění povolení, blokování nebo výmaz údajů, pak nás prosím kontaktujte na kontaktní adrese uvedené na stránce.

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být odesílány do prohlížeče při návštěvě webových stránek a uloženy na vašem zařízení. (Pokyny, jak změnit nastavení pro soubory cookies, naleznete v nápovědě každého webového prohlížeče.) Vezměte prosím na vědomí, že když soubory cookies úplně zakážete, tento web nemusí pracovat správně. Upozorňujeme, že pokud omezíte nebo zablokujete cookies, které používá tento web, můžete snížit jeho funkčnost a použitelnost.

Na webových stránkách používáme soubory cookies několika způsoby, jako například:

 • ověření a identifikaci uživatelů našich webových stránkách a aplikacích, s cílem poskytnout požadované služby.
 • uchování preferencí uživatele, nebo tam, kde byla při předchozí návštěvě webu přerušena předchozí relace.
 • měření využívání našich webových stránek za účelem zlepšení a přizpůsobení služeb podle zájmů uživatelů.
 • pochopení pravděpodobných zájmů uživatelů s cílem poskytovat více cílené zprávy na webových stránkách.
 • vypracovávání analýz a personalizace stránek, vykonávání inzertních služeb poskytovaných našim zákazníkům

Více obecných informací o souborech cookies naleznete na stránce http://www.aboutcookies.org/

Místo uložení osobních údajů a zavedená vhodná technická a organizační opatření

Společnost udržuje odpovídající administrativní, technické a fyzické ochranné prostředky na zabezpečení osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě, neoprávněnému pozměnění, neoprávněnému poskytnutí nebo přístupu, zneužití či jakékoliv jiné nezákonné formě zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy v elektronické podobě v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu údajů a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Společnost používá a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů stanovených v tomto informačním sdělení. Nepotřebuje-li již Společnost pro tyto účely získané osobní údaje, pak jsou takové osobní údaje smazány, s výjimkou osobních údajů, u nichž zákon stanoví povinnost archivace.

Předání osobních údajů třetím subjektům

Osobní údaje, které Společnost shromažďuje o subjektu údajů, dále neposkytuje třetím osobám, s výjimkou případů popsaných v tomto informačním sdělení nebo případů, kdy o tom Společnost subjekt údajů jinak výslovně informuje. Společnost může případně sdílet osobní údaje členů se svými partnery, bude-li to nutné pro organizaci příslušné akce, a to ve vztahu k účelům popsaným v tomto informačním sdělení. Nahodilý přístup k některým osobním údajům může mít dodavatel IT služeb (správa IT systému), příp. dodavatel vybraného softwaru.

Společnost rovněž poskytuje osobní údaje státním a jiným veřejným orgánům:

 • pokud to od ní vyžaduje zákon;
 • v reakci na požadavek soudů, orgánů činných v trestním řízení nebo jiných veřejných orgánů;
 • pokud se Společnost domnívá, že takové poskytnutí je nezbytné pro zabránění fyzické újmě, škody nebo finanční ztrátě.

Společnost v této souvislosti prohlašuje, že si pečlivě vybírá své smluvní partnery, a pouze spolehlivým partnerům předává osobní údaje v nezbytném rozsahu. Od zpracovatelů osobních údajů navíc smluvně vyžaduje, aby osobní údaje zpracovávali výhradně v souladu s jejími pokyny a je-li to nezbytné pro poskytování služeb nebo pro plnění zákonných požadavků. Společnost od nich rovněž vyžaduje, aby zavedli náležitá opatření na ochranu zabezpečení a důvěrnosti osobních údajů.

Aktualizace informací

Toto informační sdělení může být kdykoliv aktualizováno v důsledku změn postupů Společnosti pro zpracování a ochranu osobních údajů. Společnost umístí na své webové stránky oznámení, kterým bude subjekty údajů informovat o všech významných změnách tohoto sdělení.