Legislativa

Platná legislativa (Věstníky, Vyhlášky, Sbírky zákonů) týkající se péče o novorozence v České Republice.

Sekce A

Centra

Statut perinatologických center intenzivní a intermediární péče. PDF soubory (Věstníky, Vyhlášky) jsou ve formátu YYYY_X, například 2019_1 znamená rok 2019, částka/vyhláška 1.

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče

Seznam poskytovatelů intenzivní péče v perinatologii

Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 7/2019 bod č. 1. Seznam poskytovatelů intenzivní péče v perinatologii

Seznam center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii

Centra vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii v ČR – Požadavky na organizaci a personální, technické a věcné vybavení perinatologických center intenzivní péče (PCIP) a výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii

Seznam pracovišť, která jsou oprávněna poskytovat specializovanou perinatologickou péči

Doporučený minimální standard pro pracoviště poskytující intenzivní a intermediární péči v perinatologických centrech

Sekce B

Zabezpečení

Minimální personální zabezpečení a přístrojové vybavení.

Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

Vybavení porodnického pracoviště a vedení porodů v ČR

Sekce C

Screening

Novorozenecký screening.

Metodický pokyn k provádění pilotního projektu laboratorního novorozeneckého screeningu SMA A SCID

Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu novorozenců

Metodický návod k zajištění novorozeneckého laboratorního screeningu a následná péče

Metodický návod k zajištění celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče

Sekce D

Dimise

Propuštění novorozence (vlastní prostředí, náhradní péče).

Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního prostředí

Postup zdravotnického zařízení při propouštění novorozenců vyžadujících zajištění náhradní rodinné péče

Sekce E

Elektronizace

Elektronizace zdravotnictví a Systém kvality.

Zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví

Zákon č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Sekce F

Akreditace

Seznam akreditovaných pracovišť pro obor Neonatologie.

Seznam akreditovaných pracovišť pro obor Neonatologie

Sekce G

Vzdělávání

Vzdělávací programy a jejich úpravy.

Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání DĚTSKÁ SESTRA

Úprava části vzdělávacího programu PEDIATRIE, 2.3 Teoretická část

Úprava vzdělávacího programu Pediatrie

Vzdělávací program nástavbového oboru Neonatologie

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru: Dětská sestra – Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii a Dětská sestra – Perioperační péče

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Vzdělávací program specializačního oboru Pediatrie – vlastní specializovaný výcvik

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Vzdělávací program nástavbového oboru Neonatologie (Certifikovaný kurz)

Sekce H

Vakcinace

Očkování a Infekční problematika.

Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem – Pravidelné očkování proti tuberkulóze

Sekce I

Porody

Koncept tzv. Center porodní asistence.

Zrušení Metodického doporučení MZ ČR pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie pro efektivní organizaci práce porodnic a pro maximální zabezpečení personálního využití porodních asistentek při vedení porodu v rámci stávající sítě porodnic – koncept tzv. Center porodní asistence

Metodické doporučení MZČR pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie pro efektivní organizaci práce porodnic a pro maximální zabezpečení personálního využití porodních asistentek při vedení porodu v rámci stávající sítě porodnic

Sekce J

Kompetence

Činnosti zdravotnických pracovníků.

Mění vyhlášku MZ ČR 55-2011

Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Sekce K

Ošetřovatelství

Národní ošetřovatelské postupy.

Národní ošetřovatelský postup – Odsávání novorozenců a kojenců a Zavádění a ověřování gastrické sondy u novorozenců

Národní ošetřovatelský postup Prevence pádů a postup při zranění způsobených pády, Péče o pacienta s bolestí, Katetrizace močového měchýře a Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity

Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o centrální/periferní žilní katétr, Odsávání dýchacích cest a Role NLZP při manipulaci s léčivými přípravky

Národní ošetřovatelský postup Péče o kůži a pupeční pahýl novorozence

Sekce L

Metodické Pokyny

Ministerstvo Zdravotnictví ČR.

Metodický návod k zajištění novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče

Metodický pokyn k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb

Národní radiologické standardy a indikační kritéria – skiagrafie dětí

Metodické opatření – Postup praktických lékařů pro děti a dorost při podezření na týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (syndrom CAN)

Metodický návod k řešení problematiky sexuálně přenosných infekcí v České republice