Legislativa

Platná legislativa (Věstníky, Vyhlášky, Sbírky zákonů) týkající se péče o novorozence v České Republice.

Sekce A

Centra

Statut perinatologických center intenzivní a intermediární péče. PDF soubory (Věstníky, Vyhlášky) jsou ve formátu YYYY_X, například 2019_1 znamená rok 2019, částka/vyhláška 1.

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče

Seznam poskytovatelů intenzivní péče v perinatologii

Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 7/2019 bod č. 1. Seznam poskytovatelů intenzivní péče v perinatologii

Seznam center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii

Centra vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii v ČR – Požadavky na organizaci a personální, technické a věcné vybavení perinatologických center intenzivní péče (PCIP) a výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii

Seznam pracovišť, která jsou oprávněna poskytovat specializovanou perinatologickou péči

Doporučený minimální standard pro pracoviště poskytující intenzivní a intermediární péči v perinatologických centrech

Sekce B

Zabezpečení

Minimální personální zabezpečení a přístrojové vybavení.

Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

Vybavení porodnického pracoviště a vedení porodů v ČR

Sekce C

Screening

Novorozenecký screening.

Metodický pokyn k provádění pilotního projektu laboratorního novorozeneckého screeningu SMA A SCID

Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu novorozenců

Metodický návod k zajištění novorozeneckého laboratorního screeningu a následná péče

Metodický návod k zajištění celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče

Sekce D

Dimise

Propuštění novorozence (vlastní prostředí, náhradní péče).

Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního prostředí

Postup zdravotnického zařízení při propouštění novorozenců vyžadujících zajištění náhradní rodinné péče

Sekce E

Elektronizace

Elektronizace zdravotnictví a Systém kvality.

Zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví

Zákon č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Sekce F

Akreditace

Seznam akreditovaných pracovišť pro obor Neonatologie.

Seznam akreditovaných pracovišť pro obor Neonatologie

Sekce G

Vzdělávání

Vzdělávací programy a jejich úpravy.

Úprava vzdělávacího programu Pediatrie

Vzdělávací program nástavbového oboru Neonatologie

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru: Dětská sestra – Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii a Dětská sestra – Perioperační péče

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Vzdělávací program specializačního oboru Pediatrie – vlastní specializovaný výcvik

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Vzdělávací program nástavbového oboru Neonatologie (Certifikovaný kurz)

Sekce H

Vakcinace

Očkování a Infekční problematika.

Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem – Pravidelné očkování proti tuberkulóze

Sekce I

Porody

Koncept tzv. Center porodní asistence.

Zrušení Metodického doporučení MZ ČR pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie pro efektivní organizaci práce porodnic a pro maximální zabezpečení personálního využití porodních asistentek při vedení porodu v rámci stávající sítě porodnic – koncept tzv. Center porodní asistence

Metodické doporučení MZČR pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie pro efektivní organizaci práce porodnic a pro maximální zabezpečení personálního využití porodních asistentek při vedení porodu v rámci stávající sítě porodnic

Sekce J

Kompetence

Činnosti zdravotnických pracovníků.

Mění vyhlášku MZ ČR 55-2011

Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Sekce K

Ošetřovatelství

Národní ošetřovatelské postupy.

Národní ošetřovatelský postup – Odsávání novorozenců a kojenců a Zavádění a ověřování gastrické sondy u novorozenců

Národní ošetřovatelský postup Prevence pádů a postup při zranění způsobených pády, Péče o pacienta s bolestí, Katetrizace močového měchýře a Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity

Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o centrální/periferní žilní katétr, Odsávání dýchacích cest a Role NLZP při manipulaci s léčivými přípravky

Národní ošetřovatelský postup Péče o kůži a pupeční pahýl novorozence

Sekce L

Metodické Pokyny

Ministerstvo Zdravotnictví ČR.

Národní radiologické standardy a indikační kritéria – skiagrafie dětí

Metodické opatření – Postup praktických lékařů pro děti a dorost při podezření na týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (syndrom CAN)

Metodický návod k řešení problematiky sexuálně přenosných infekcí v České republice