Výsledky Péče

Dlouhodobé výsledky neonatologické a perinatologické péče v České Republice.

Neonatologie

Provázanost

Péči poskytují zdravotnická zařízení, která poskytují zdravotní péči v oborech gynekologie – porodnictví a neonatologie. Nezbytná je součinnost s řadou dalších medicínských oborů, např. anesteziologie a resuscitace (s erudicí v problematice porodnické a neonatologické analgezie a anestezie) nebo služby komplementu.

  • Biochemie – Hematologie
  • Mikrobiologie – Imunologie
  • Genetika – Endokrinologie
  • Radiologie – Chirurgie
  • Neurologie – Kardiologie
  • Oftalmologie (retinopatie)
  • Psychologie – Rehabilitace
Česká Neonatologická Společnost • Preterm Intubated
Česká Neonatologická Společnost • Medal Icon

Perinatologie

Grafický přehled

Perinatologie

Stratifikace péče

Česká Neonatologická Společnost • Term Birth

Perinatologická péče je založena na systému diferencované, třístupňové regionální péče.

I. Stupeň

Základní péče o těhotné ženy, rodičky a novorozence – základní úseky péče o těhotnou ženu a fyziologické novorozence.

II. Stupeň

Perinatologická centra intermediární péče (PCIMP) zajišťují především léčebně preventivní činnost, event. i výukovou.

III. stupeň

Perinatologická centra intenzivní péče (PCIP) na regionální úrovni rozvíjejí s léčebně-diagnostickou činností i činnost vzdělávací a výzkumnou.

Perinatologie

Výsledky Péče

Perinatologie

Informace

Perinatologická Centra a jejich fungování.

Perinatologická centra tvoří v rámci zdravotnického zařízení funkční celek, v němž je porodnická a neonatologická péče vzájemně nezastupitelná. Tyto obory jsou samostatnými odbornými a organizačními jednotkami s vlastním vedením.

Do Perinatologických Center jsou směrovány všechny případy těhotných žen, u nichž lze předpokládat narození plodu s nízkou porodní hmotností, nebo ženy s rizikovým průběhem těhotenství. Kromě specializované péče je poskytována také péče základní.

Perinatologická centra musí disponovat lůžky tak, aby byl v souladu s právy dítěte zajištěn těsný vztah matka – dítě v rámci diagnostiky, léčby a podpory výživy mateřským mlékem a kojením.

Perinatologická centra intenzivní a intermediární péče  (PCIP, PCIMP) jsou ustanovena MZ ČR na podkladě doporučení odborné společnosti a splnění podmínek uvedených v platných dokumentech.

Poskytují ambulantní zdravotnická zařízení v oboru gynekologie a porodnictví v návaznosti na  lůžková pracoviště základního stupně, kterým nepřísluší (až na akutní stavy neschopné transportu) provádět odbornou léčebně preventivní činnost vyhrazenou perinatologickým centrům. Tato lůžková oddělení kromě základní porodnické péče dispenzarizují těhotné v riziku a doléčují pacientky akutně ošetřené na pracovištích vyššího typu. Doporučený minimální počet odvedených porodů za rok je 800.

Základní pracoviště poskytují také péči o fyziologické novorozence a děti s nevýznamnými odchylkami v průběhu poporodní adaptace, které nevyžadují intermediární péči a po určitém adaptačním období mohou být ošetřovány systémem matka – dítě. Základní úseky péče o novorozence jsou součástí dětských oddělení nebo tam, kde není dětské oddělení, jsou výjimečně součástí porodnického úseku.

Česká Neonatologická Společnost • Fetus digital