Úvod

Přítomnost otevřené tepenné dučeje (patent ductus arteriosus, PDA, Botallova dučej) je vitálně důležitá pro přežití plodu. Po narození se u donošených novorozenců uzavírá do 72 hodin. S klesající porodní hmotností a gestačním stářím stoupá riziko perzistence dučeje a z toho vyplývajících klinických projevů.

U většiny novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností však dochází ke spontánnímu uzávěru PDA během hospitalizace. Přítomnost PDA byla asociována s řadou neonatálních morbidit, kauzální asociace však nebyla jednoznačně prokázána. Proto je konzervativní přístup stále populárnější.

Přesto jednoznačně existují pacienti (především extrémně nedonošení novorozenci, ale také novorozenci donošení, kteří mají PDA jako vrozenou srdeční vadu), kteří profitují z terapie. Je však obtížné tyto pacienty poznat včas dle echokardiografických nebo klinických parametrů.

Terapie je farmakologická, chirurgická a katetrizační. Účinnost farmakologické terapie klesá s věkem od narození. Chirurgická ligace je standardní postup při selhání farmakologické terapie. Katetrizační uzávěr je celosvětově stále populárnější a v některých centrech jsou schopni takto uzavřít PDA i u novorozenců s hmotností pod 1000 g. V České republice hmotnostní limit pro katetrizační uzávěr také klesá.

Při echokardiografickém hodnocení hemodynamické významnosti otevřené tepenné dučeje (PDA) je nutné posoudit řadu anatomických a funkčních parametrů, nejen průměr PDA.

V následujících odkazech je prezentován normální nález, hemodynamicky nevýznamný (nonHsPDA), hemodynamicky významný (HsPDA) a extrémně významný duktus (extrHsPDA).


Echokardiografie PDA

Objemové přetížení levostranných srdečních oddílů
Průměr PDA
Charakter průtoku krve v PDA
Poměr velikosti levé síně k aortě
Průtoky v plicnici
Diastolické toky ve větvích plicnice
Diastolický tok v břišní aortě a jejich větvích
Průtoky na mitrální chlopni
Síňové zkraty

Objemové přetížení levostranných srdečních oddílů

Již při základním zobrazení v apikální čtyřdutinové projekci může být patrná dilatace levostranných oddílů způsobená levo-pravým zkratem tepennou dučejí. Levostranný srdeční výdej může být i trojnásobný v porovnání s pravostranným srdečním výdejem. Dilatace levostranných oddílů je ale závislá na velikosti zkratů na úrovni síní (defekty síňového septa).

Čtyřdutinová apikální projekce u dítěte s uzavřenou tepennou dučejí, symetrické srdeční oddíly

Čtyřdutinová apikální projekce, nonHsPDA, patrná mírná dilatace levostranných oddílů – levé komory a síně

Čtyřdutinová apikální projekce s dilatací levostranných oddílů (HsPDA)

Čtyřdutinová apikální projekce, extrémní HsPDA, extrémní dilatace levé komory a síně

Při zobrazení levé komory a síně v parasternální dlouhé ose může být patrná dilatace levostranných oddílů a vyklenutí komorového septa doprava. Dilatace levostranných oddílů je závislá na velikosti zkratu přes foramen ovale nebo ASD.

Parasternální dlouhá osa, normální nález při uzavřeném PDA

Parasternální dlouhá osa, nonHsPDA, patrná mírná dilatace levostranných oddílů – levé komory a síně

Parasternální dlouhá osa s dilatací levostranných oddílů (HsPDA)

Parasternální dlouhá osa, extrémní HsPDA, extrémní dilatace levé komory a síně

Průměr PDA

Ze suprasternální (“ductal view”) nebo parasternální krátké osy zobrazíme bifurkaci plicnice s pravou a levou větví a dučej směřující do aorty. Pro dobré zobrazení je vhodné kombinovat barevné Dopplerovské mapování s 2D režimem. Další možností zobrazení je z modifikované parasternální osy posunem sondy více kraniálně s markerem na sondě směřujícím do pravého hypogastria, ev. rotací a nakláněním sondy směrem k hlavě.

Ojediněle nelze PDA z výše uvedených projekcí zobrazit (děti s bronchopulmonální dysplázií, pneumothoraxem atd.). Další možností je použít subkostální projekci s výrazným nakloněním sondy kraniálně (kabelem směrem k břichu).

Při levo-pravém zkratu tepennou dučejí zobrazíme červený jet směřující od aorty do plicnice. V případě uzavřené dučeje vidíme 2 modré toky větvení plicnice a mírně vlevo dorzálně tok v isthmu aorty. U pacienta s plicní hypertenzí a pravo-levým cyanotickým zkratem tepennou dučejí je vlevo vedle 2 modrých toků ve větvích plicnice třetí modrý tok dučejí. Tepennou dučej lze v tomto případě snadno zaměnit za tok v levé větvi plicnice.

Měříme vnitřní průměr v nejužší části PDA (obvykle pulmonální konec nebo střed dučeje). Při měření v barevném mapování je nutné mít správně nastavený barevný gain, jinak se naměří nepřesné hodnoty. Hemodynamický významný PDA (HsPDA) má průměr zpravidla nad 2 mm. Zobrazit PDA u chronických pacientů s bronchopulmonální dysplázií je typicky kvůli pneumopatii obtížné.

Zobrazení tepenné dučeje – ductal view. Tepenná dučej uzavřena

Zobrazení tepenné dučeje – ductal view. Hemodynamicky nevýznamná PDA

Zobrazení tepenné dučeje – ductal view. Hemodynamicky významná PDA

Zobrazení tepenné dučeje – ductal view. Hemodynamicky významná PDA

Zobrazení tepenné dučeje – ductal view. Extrémně hemodynamicky významná vinutá PDA, obtížné zobrazení

Charakter průtoku krve v PDA

Měříme pulzním nebo kontinuálním Dopplerem s pokud možno minimálním insonačním úhlem ze suprasternální nebo parasternální krátké osy. Po narození se pravo-levý cyanotický zkrat mění na bidirekční a postupně na levo-pravý. Tento vývoj je prodloužen u extrémně nedonošených nebo kriticky nemocných novorozenců. Popisují se následující charaktery průtoku:

Česká Neonatologická Společnost • SIRC PPHN TEZKA 2D SUPRASTERNAL PDA RL REZ
Pravo-levý cyanotický zkrat u dítěte s těžkou plicní hypertenzí. Známky chvění z vysokofrekvenční ventilace
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA PDA BIDIR
Bidirekční zkrat u dítěte s plicní hypertenzí, ev. časně po narození. Známky chvění z vysokofrekvenční ventilace
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA FLOW BIDIR
Bidirekční, ale převážně levo-pravý zkrat u dítěte se zvýšenou plicní vaskulární rezistencí
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA GROWING PDA
Levo-pravý zkrat, tzv. “growing pattern” po stabilizaci dítěte, když klesá plicní vaskulární rezistence a průtok se mění z bidirekčního na pulzatilní
Česká Neonatologická Společnost • SIRC HSPDA PDA PULZATIL
Levo-pravý, pulzatilní (rozdíl mezi rychlostí v systole a diastole je více než 50%) zkrat, pravděpodobně významný PDA
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA EXTREM PDA PULSATIL
Levo-pravý, pulzatilní (rozdíl mezi rychlostí v systole a diastole je více než 50%) zkrat, extrémně významný PDA
Česká Neonatologická Společnost • SIRC NONHSPDA RESTRIKTIV
Levo-pravý restriktivní zkrat (vysoká max. rychlost nad 2 m/s, rozdíl mezi rychlostí v systole a diastole je méně než 50%) u zavírajícího se PDA

Poměr velikosti levé síně k aortě

Ukazatel levostranného objemového zatížení. Z parasternální dlouhé osy a zobrazení levé komory posuneme sondu více k bázi srdce (k pravému rameni). Paprsek M-mode umístíme na úroveň aortální chlopně tak, aby byl kolmý k aortě. Průměr aorty je nutné měřit od začátku přední stěny k začátku zadní stěny (leading edge to leading edge) na konci systoly a dále maximální rozměr levé síně.

Metoda má nízkou senzitivitu a specificitu, především v prvních 48 hodinách po narození. Je výrazně ovlivněna síňovými zkraty – velký levo-pravý zkrat vede ke zmenšení levé síně a snížení preloadu. Normální hodnoty jsou do 1,4, vyšší hodnoty jsou typické pro objemové přetížení levostranných oddílů. U hemodynamicky významné PDA je poměr většinou nad 1,6.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA LAAO NORM
Poměr levé síně k aortě (LA/Ao) z modifikované parasternální dlouhé osy u dítěte bez tepenné dučeje
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA NONHSPDA LAAO
Poměr levé síně k aortě (LA/Ao) z modifikované parasternální dlouhé osy u dítěte s otevřenou tepennou dučejí, hemodynamicky nevýznamnou
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA HSPDA LAAO
Poměr levé síně k aortě (LA/Ao) z modifikované parasternální dlouhé osy u dítěte s hemodynamicky významnou tepennou dučejí
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA EXTREM PDA LAAO2
Poměr levé síně k aortě (LA/Ao) z modifikované parasternální dlouhé osy u dítěte s extrémně významnou tepennou dučejí

Průtoky v plicnici

Velký levo-pravý zkrat skrz PDA vede k turbulenci v plicnici, která je zobrazitelná pomocí pulzního Doppleru a/nebo v barevném Dopplerovském mapování. Měření provádíme v modifikované parasternální dlouhé ose podobně jako při zobrazení výtokového traktu nebo v suprasternální projekci. Okénko pulzního Doppleru se umístí do kmene plicnice nad plicní chlopeň.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA NONHSPDA MPA
Měření průtoku krve v plicnici pulzním Dopplerem z parasternální dlouhé osy u hemodynamicky nevýznamného PDA. Vidíme jasné kontury průtoku krve.
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA HSPDA MPA
Měření průtoku krve v plicnici pulzním Dopplerem z parasternální dlouhé osy u hemodynamicky významného PDA. Kontury průtoku krve nelze částečně kvůli turbulenci rozeznat

Diastolické toky ve větvích plicnice

Při velkém levo-pravém zkratu se zvyšuje diastolický průtok ve větvích plicnice. Nejčastěji se měří průtok v levé plicnici ze suprasternální projekce. Okénko pulzního Doppleru se umístí do levé větve. Měří se rychlost toku na konci diastoly. Za normálních okolností je rychlost do 20 cm/s, u přítomného duktu nad 20 cm/s a při výrazném zkratu nad 40 cm/s.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA EDLPA PDA 0
Měření rychlosti průtoku na konci diastoly v levé větvi plicnice (EDLPA – end-diastolic left
              pulmonary artery flow) pomocí pulzního Doppleru v suprasternální projekci větvení plicnice.
              Příklad normálního průtoku u novorozence s uzavřeným PDA
Česká Neonatologická Společnost • LPA 1
Měření rychlosti průtoku na konci diastoly v levé větvi plicnice (EDLPA – end-diastolic left pulmonary artery flow) pomocí pulzního Doppleru v suprasternální projekci větvení plicnice. Příklad normálního průtoku u hemodynamicky nevýznamného PDA
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA HSPDA EDLPA
Měření rychlosti průtoku na konci diastoly v levé větvi plicnice (EDLPA – end-diastolic left pulmonary artery flow) pomocí pulzního Doppleru v suprasternální projekci větvení plicnice. Příklad průtoku u hemodynamicky významného PDA
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA EXTREM PDA EDLPA
Měření rychlosti průtoku na konci diastoly v levé větvi plicnice (EDLPA – end-diastolic left pulmonary artery flow) pomocí pulzního Doppleru v suprasternální projekci větvení plicnice. Příklad průtoku u hemodynamicky velmi významného PDA

Diastolický tok v břišní aortě a jejich větvích

Velký levo-pravý zkrat skrz PDA vede ke snížení rychlosti, nulovým, až reverzním (tzv. steal fenomén) tokům během diastoly. Průtok vyšetřujeme v subkostální projekci při zobrazení břišní aorty a nakloněním sondy (kabelem kaudálně) abychom získali co nejmenší insonační úhel.

Druhou variantou měření, při které se vyhneme vzduchu ve střevech je zobrazení aorty z levého retroperitonea. Další možností je měření průtoku krve v truncus coeliacus v subkostální sagitální projekci při zobrazení břišní aorty. Truncus coeliacus nejlépe zobrazíme barevným Dopplerovským zobrazením. Retrográdní toky se zde ale projeví později, při více významné dučeji než v břišní aortě.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA AOABD PDA 0
Měření průtoku krve břišní aortou pulzním Dopplerem z levého retroperitonea u dítěte s uzavřeným PDA
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA TR COEL NORM
Měření průtoku pulzním Dopplerem v truncus coeliacus. Subkostální sagitální projekce jako při zobrazení břišní aorty. Normální nález

Způsob měření průtoku pulzním Dopplerem v truncus coeliacus. Subkostální sagitální projekce jako při zobrazení břišní aorty

Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA NONHSPDA AOABD
Měření průtoku krve břišní aortou pulzním Dopplerem z levého retroperitonea u hemodynamicky nevýznamného PDA. Patrný nulový diastolický tok
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA HSPDA AOABD
Měření průtoku krve břišní aortou pulzním Dopplerem z levého retroperitonea u hemodynamicky významného PDA s retrográdním tokem během diastoly – tzv. steal fenomén
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA HSPDA TRCOEL
Měření průtoku pulzním Dopplerem v truncus coeliacus. Subkostální sagitální projekce jako při zobrazení břišní aorty. Hemodynamicky významný PDA, nulové diastolické toky
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA EXTREM AOABD
Měření průtoku krve břišní aortou pulzním Dopplerem z levého retroperitonea u hemodynamicky extrémně významného PDA s retrográdním tokem během diastoly – tzv. steal fenomén
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA EXTREM TR.COEL
Měření průtoku pulzním Dopplerem v truncus coeliacus. Subkostální sagitální projekce jako při zobrazení břišní aorty. Hemodynamicky významný PDA, retrográdní toky během diastoly – tzv. steal fenomén

Průtoky na mitrální chlopni

Při objemovém přetížení levé komory může být přítomna mitrální regurgitace i u konstitučně dobře vytvořené chlopně. Regurgitace je velmi často přítomna také u dětí po prodělané hypoxii. Měří se průtok pulzním nebo kontinuálním Dopplerem ve čtyřdutinové apikální nebo parasternální dlouhé ose.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA MV NORM
Měření průtoku krve na mitrální chlopni v případě uzavřeného nebo hemodynamicky nevýznamného duktu v apikální čtyřdutinové projekci
Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA HSPDA MVI
Měření průtoku krve na mitrální chlopni u hemodynamicky významného duktu v apikální čtyřdutinové projekci. Krátká mitrální regurgitace 1. stupně

Apikální čtyřdutinová projekce u dítěte s extrémně významným duktem a holosystolickou mitrální regurgitací

Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA EXTREM PDA MVI
Měření průtoku krve na mitrální chlopni u hemodynamicky velmi významného duktu v apikální čtyřdutinové projekci. Holosystolická mitrální regurgitace 1. stupně

Síňové zkraty

Přítomnost síňových zkratů má výrazný vliv na hemodynamický efekt duktu na srdce. Zkrat na úrovni síňového septa totiž funguje jako ventil, který snižuje objemové přetížení levé síně a komory. V případě přítomnosti velkého foramen ovale a hemodynamicky významného duktu je menší pravděpodobnost objemového přetížení a srdečního selhání. Síňové zkraty zobrazujeme ze subkostální projekce, ev. dlouhé osy nebo čtyřdutinové projekce. Hodnotíme přítomnost, velikost a směr toku. Barevné Dopplerovské mapování je někdy nutné k identifikaci zkratu, který je za normálních okolností levo-pravý a/nebo bidirekční s převahou levo-pravého.

Subkostální projekce, zobrazení levo-pravého zkratu na malém foramen ovale v případě hemodynamicky významného duktu

Subkostální projekce, porovnání barevného a 2D zobrazení v případě levo-pravého zkratu na velkém foramen ovale v případě hemodynamicky významného duktu

Česká Neonatologická Společnost • SIRC PDA HSPDA FOA
Subkostální projekce, porovnání barevného a 2D zobrazení v případě levo-pravého zkratu na foramen ovale

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.